Riyadh, KSA: 2008

Riyadh, KSA; 2008 - 2012 National Geographic